Firemní mediátor

AKTUÁLNÍ VYPSANÝ KURZ

Kurz se koná ve třech dvoudenních blocích v termínech:

25. - 26. 6.; 8. - 9.7.; 22.-23.7. 2015

Vždy od 9:00 do 16:00hod

Podrobnosti ke kurzu jsou zde.

Přihláška ke stažení zde.

FIREMNÍ MEDIÁTOR - Mediace pro pracovníky HR

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci nezávislé třetí osoby – mediátora. Problémy vznikají v běžném životě neustále. Často právě i na pracovišti. Může jít o problémy mezi obchodujícími, či jinak spolupracujícími společnostmi, mezi vedením společnosti a zaměstnanci, nebo přímo mezi samotnými zaměstnanci na pracovišti. Proškolený pracovník personalista - mediátor pak může velmi úspěšně tyto problémy vyřešit, nebo jim včas zcela předejít.

Společnost investuje do svých zaměstnanců nemalé finanční prostředky. Trvá poměrně dlouhou dobu, než se zaměstnanec stane plnohodnotným členem společnosti. Zaměstnanec se musí často proškolit, získat časem potřebnou praxi, ve své pozici se musí zdokonalovat. Zkušený zaměstnanec je pro společnost mnohdy velice cenný. Neřízeným řešením sporů mezi pracovníky pak bývá často kromě "dusného" prostředí i odchod jednoho z pracovníků. Společnost pak musí přijmout zaměstnance nového a toho znovu zaškolit. Odchodem zkušeného pracovníka pak ztrácí i sama společnost. Při včasném zásahu mediátora však není takové krajní řešení nutné.

Obdobná situace nastává při vzniku sporu mezi spolupracujícími společnostmi. Výsledkem neřešeného sporu může být např. ztráta zakázky, odstoupení od smlouvy, penále...nakonec i mnohaletý soud.

Mediace má významnou úlohu při řešení jakýchkoliv sporů ještě před tím, než se situace k takovému extrémnímu stavu vyhrotí.

Vše je v podstatě o komunikaci, pochopení, hledání řešení formou dialogu. Nejlepší je včas se domluvit.

Mediátor zvládá komunikační techniky, umí naslouchat, umí vést dialog tak, aby zúčastněné strany došly k dohodě.

Mediátor ale nemusí ve firemní společnosti řešit jen již vzniklé spory. Pokud se jakékoliv komunikace za společnost účastní rovnou i mediátor (např. při domlouvání různých zakázek, ladění smluv apod.), je velmi nepravděpodobné, že k nějakému sporu vůbec dojde.

Při samotném řešení sporu je mediátor vždy nestranný, pomáhá stranám spolu komunikovat a pomáhá jim překonat překážky při hledání řešení. Řešení nalézají vždy strany, nikoliv mediátor, protože strany nejlépe znají své potřeby a možnosti. Hlavní výhodou mediace oproti soudnímu řešení je rychlost, diskrétnost a menší finanční náročnost pro obě znesvářené strany.

Řešení sporu pomocí mediace:

  • dobrovolná účast obou stran
  • ujasnění si svých potřeb a možností
  • lepší pochopení druhé strany - její/jeho potřeby a možnosti
  • řešení sporu v diskrétních podmínkách, v bezpečném a neformálním prostředí
  • řešení sporu navrhují sami účastníci, návrhů může být i několik
  • dostatek času na promyšlenou navrhovaných možností, dostatek času na probrání dopadu na obě strany
  • účastníci rozhodnou i o konečném řešení sporu
  • snížení napětí mezi stranami, zlepšení vzájemné komunikace i do budoucnosti

  • vyhnutí se soudnímu sporu, zkrácení času a snížení potřebné finanční investice
  • výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování

Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je dílem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny.